In English

Bakgrund

Martin Karlsson påbörjade sin forskarutbildning i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för Mediestudier hösten 2015 och är knuten till projektet Screening Protest. Martin har ett stort intresse för medier, kultur och historia, vilket bl.a. utmynnat i masteruppsatsen Struggling Nation (2015) där han utforskade representationen av ryska flyktingar som ankom till Sverige 1906 i tre Stockholmstidningar. I projektet Screening Protest fortsätter Martin i en liknande ådra och studerar representationen av protester för demokrati och politiska rättigheter i rörlig bild ur ett historiskt perspektiv.

Visa mer

Forskningsinriktning

Martins forskning uppehåller sig vid mediers symboliska representation av verkligheten genom historien och hur den har och fortsätter att ta sig i uttryck i form av exempelvis nationalism och kosmopolitanism. Representation handlar i det här fallet, till skillnad från i demokratiska val, om vad som framställs som naturligt och onaturiligt i verkligheten, hur den borde se ut och kan se ut. I synnerhet intreserar sig Martin för hur människor, deras indentiteter och praktiker, har representerats i medier vid olika kritiska tidpunkter i historien då sociala och politiska gemenskaper har varit stadga i förändring. Genom att utforska mediers representation i de ögonblicken går det att få kunskap om hur de har bidragit till att normalisera och utmana olika föreställningar om gemenskap, och därmed deras makt och inflytande över sociala och politiska förändringar.

Visa mer

Pågående forskning

För närvarande är Martin en av deltagarna i forskningsprojektet Screening Protest. Projektet jämför den visuella representationen av protester i olika genrer och historiska perioder med avsikten att förstå betydelsen av dessa representationer i processer av social och politisk förändring. Martins delstudie fokuserar den historiska jämförelsen och berör exempelvis kampen för rösträtt i Europa under början av 1900-talet och den Arabiska våren 2011. Källmaterialet består främst av rörlig bild från olika perioder och omfattar bl.a. jounalfilmer från stumfilms-eran och samtida nyhetssändningar från de globala nyhetskanalerna CNN och Al Jazeera.

Visa mer