Bakgrund

Martin Karlsson påbörjade sin forskarutbildning i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för Mediestudier hösten 2015 och är knuten till projektet Screening Protest. Martin har ett stort intresse för medier, kultur och historia, vilket bl.a. utmynnat i masteruppsatsen Struggling Nation (2015) där han utforskade representationen av ryska flyktingar som ankom till Sverige 1906 i tre Stockholmstidningar. I projektet Screening Protest fortsätter Martin i en liknande ådra och för studerar representationen av protester för demokrati och politiska rättigheter i teve-nyheter från 1960-talet till idag.

Visa mer

Forskningsinriktning

Martins forskning belyser representation av politiska protester i teve-nyheter från ett historiskt perspektiv. Avsikten är att förstå hur televisionen genom historien har bidragit till att forma politik och politiskt deltagande mot bakgrund av teknologiska, kulturella och politiska processer som globalisering, acceleration, avreglering och konvergens. Mer specifikt berör forskningen frågor om hur televisionen påverkat medborgares villkor att framträda i det offentliga i jämförelse med exempelvis samhällets eliter och i vilken mån televisionen bidragit till att utvidga och/eller begränsa föreställningar om gemenskap bortom det lokala och nationella.

Visa mer

Pågående forskning

För närvarande är Martin en av deltagarna i forskningsprojektet Screening Protest. Projektet jämför den visuella representationen av protester i olika genrer och historiska perioder med avsikten att förstå betydelsen av dessa representationer i processer av social och politisk förändring. Martins delstudie fokuserar den historiska jämförelsen och berör exempelvis kampen för rösträtt i Europa under början av 1900-talet och den Arabiska våren 2011. Källmaterialet består främst av rörlig bild från olika perioder och omfattar bl.a. jounalfilmer från stumfilms-eran och samtida nyhetssändningar från det svenska nyhetsmagasinet Aktuellt.

Visa mer