Filmvetenskap

Filmvetenskap är samlingsbeteckning för studiet av rörliga bilder och bildkulturer från tiden före filmens genombrott till det samtida medielandskapets plattformar. Ämnesfokus gäller i betydande utsträckning mediala brytpunkter: på vårt fält befinner sig både forskningsobjekt och de metoder med vilka de undersöks fortlöpande i förändring.

Till vår profil hör det historiska perspektivet på audiovisuella medier. Här ingår forskning om den tidiga svenska och internationella filmhistorien, inom såväl spelfilm och dokumentär som tevehistoria och alternativa filmkulturer såsom avantgardefilm, undervisningsfilm och porrfilm.

En viktig aspekt av det historiska perspektivet är en mediearkeologisk approach beträffande arkiv, minne och historieskrivning. Filmvetenskapen har därför etablerat samarbete med ett antal institutioner såsom Ingmar Bergmanarkivet, Kungliga biblioteket, SVT-arkivet och Filminstitutet. Överlag är arkiv och minnesinstitutioner, också de som närmast dagligen uppstår på internet, en del av ämneskontexten.

Till vår profil hör självfallet även forskning kring det samtida film- och medielandskapet. Detta sker i betydande utsträckning inom ramen för en institutionsgemensam forskningsaccentuering: ”rörlig audiovisuell kultur i förändring, med fokus på globalisering och transnationella rörelser”. Detta forskningsfokus sträcker sig över skiftande produktions- distributions- och visningskontexter och omfattar allt från produktionspraktiker i såväl reklamfilm som internationella re-makes av svensk spelfilm till rörliga bilder i konstmuseet, mobiltelefonen och på YouTube.

Vår bredd och pluralism är en naturlig följd av de enskilda forskarnas intresseinriktningar inom ramen för ämnets tvärvetenskapliga traditioner. I vårt ämne samsas konst med business, filosofi med mode och auteurikoner med genus- och queerkritik. Här interagerar nationell filmkultur med transnationell, det lokala med det globala och celebriteter med postkoloniala analyser. Affektstudier löper omlott med mediekonvergens, estetik med teknologi, det mediespecifika med det intermediala.

Det är den framgångsrika problematiseringen av detta fält – tematiskt, teoretiskt, geografiskt och historiskt – som utgör grunden för Filmvetenskapens ledande ställning inom forskning på området.

Visa mer