Bakgrund

Ester Pollack, fil. dr, är docent i journalistik vid Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet och ställföreträdande prefekt. Hon har i sin forskning utgått från sociologiska och historiska perspektiv på medier och journalistik. Pollack disputerade i 2001 med en avhandling om 1900-talets utveckling av svensk kriminaljournalistik och kriminalpolitik, och har följt upp detta med senare studier om brottsnyheter och polisens roll som nyhetskälla. För närvarande samarbetar hon med kriminologer i ett projekt om organiserad brottslighet på den offentliga agendan och med en egen studie om fyra dagstidningar under andra världskrigsperioden. Hon har också forskat om Moskvaprocesserna i svensk press, medierade politiska skandaler i Norden och om beskrivningen av romerna i svensk press.

Visa mer

Forskningsinriktning

Min forskning omfattar tre olika fält: medier och brott, journalistikens roller i den politiska historien samt politisk kommunikation.

Det första forskningsområdet, medier och brott, representerar min spetskompetens inom journalistikforskningen. Forskningsfrågorna behandlar relationerna mellan brottsjournalistik och kriminalpolitik, samspelet mellan flera av samhällets institutioner som sätter sin prägel såväl symboliskt som konkret på strafflagstiftning och rättssystem. Det andra forskningsområdet, journalistikens politiska roller i historien, omfattar VR-finansierade studier om den svenska journalistikens rapportering om Sovjetunionens förhållanden under 1930-talet samt studier av svensk journalistik om Förintelsen under andra världskrigsperioden. I båda fallen relateras mediernas berättelser på olika sätt till den historiska kunskap, omorientering och vetenskapliga debatt om skeendena under 1930- och 40-talen som förts under senaste decenniet. Slutligen inriktas mitt tredje forskningsområde politisk kommunikation på a) journalistik och politiska skandaler på hur press och TV förvaltar sin definitionsmakt när politiska ledare skandaliseras genom kampanjpräglade mediedrev med publikationerna Skandalens Markedsplass. Politikk, Moral og Mediedrev [2009], SCANDALOUS! The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries [2012] samt "Nordic Political Scandals: frequency, types and consequences". In Ludwig, M., Schierl, T., & von Sikorski, C. (Eds.) Mediated Scandals – Gründe, Genese und Folgeeffekte von mediale Skandalberichterstattung. Köln, Germany: Halem. [2016] tills m. prof. Sigurd Allern och Pollack, E “Personalized scandalization: Sensationalizing trivial conflicts?”. In Fugl Eskjær, M., Hjarvard, S. & Mortensen (Eds.), The Dynamic of Mediatized Conflicts, M. N Y: Peter Lang Publishing. b) advocacy think-tanks i Norden med publikation tills. m Sprof Sigurd Allern i ett specialnummer i den danska tidskriften Politik [2016] c) PR, journalistik, politik och demokrati. Här har hon bl a studerat lobbyism som politisk påtryckarmakt och det framväxande journalistiska samarbetes betydelse för att avslöja korruption inom internationella företag. Inom området politisk kommunikation har vi samarbetat i ett nordiskt nätverk av forskare.

Visa mer

Artiklar med Ester Pollack