Bakgrund

Ester Pollack, fil. dr, är professor i journalistik vid Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet och ställföreträdande prefekt. Hon har i sin forskning utgått från sociologiska och historiska perspektiv på medier och journalistik. Pollack disputerade i 2001 med en avhandling om 1900-talets utveckling av svensk kriminaljournalistik och kriminalpolitik, och har följt upp detta med senare studier om brottsnyheter och om polisens roll som nyhetskälla. Pollack har såväl enskilt som tillsammans med nordiska kollegor publicerat flera antologier och vetenskapliga artiklar om komparativa studier av medierade politiska skandaler i Norden. Hon har också forskat om Moskvaprocesserna i svensk press, om svenska tidningars rapporteringar om Förintelsen under andra världskrigsperioden och om beskrivningen av romerna i svensk press. Senare arbeten har behandlat tankesmedjor och lobbyism i Sverige samt frågor relaterade till journalistikens roll i demokratin.

Visa mer

Forskningsinriktning

Min forskning omfattar fyra olika fält: medier och brott, historiska studier av journalistikens samhällsroller, politisk journalistik och politisk kommunikation samt journalistik som kollektiv nyttighet.

Det första forskningsområdet, medier och brott, representerar min spetskompetens inom journalistikforskningen. Forskningsfrågorna behandlar relationerna mellan brottsjournalistik och kriminalpolitik, samspelet mellan flera av samhällets institutioner som sätter sin prägel såväl symboliskt som konkret på strafflagstiftning och rättssystem. Det andra forskningsområdet, historiska studier av journalistikens smahällsroller, omfattar VR-finansierade studier om den svenska journalistikens rapportering om Sovjetunionens förhållanden under 1930-talet samt studier av svensk journalistik om Förintelsen under andra världskrigsperioden. I båda fallen relateras mediernas berättelser på olika sätt till den historiska kunskap, omorientering och vetenskapliga debatt om skeendena under 1930- och 40-talen som förts under senaste decenniet. Ett tredje forskningsfält är inriktat mot politisk journalistik och politisk kommunikation på a) journalistik och politiska skandaler på hur press och TV förvaltar sin definitionsmakt när politiska ledare skandaliseras genom kampanjpräglade mediedrev med bl.a. antologierna Skandalens Markedsplass. Politikk, Moral og Mediedrev [2009], SCANDALOUS! The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries [2012] samt en rad artiklar och kapitel i andra böcker, varav de senaste “The New Normal: Scandals as a Standard Feature of Political Life in Nordic Countries" m Allern, S., Kantola, A. & Ørsten, M. i International Journal of Communication *(2018) samt ”New Nordic Noir. Political Scandal as Drama and Media Hunts” med Sigurd Allern i *The Routledge Companion to Media and Scandal (2019) **** b) advocacy think-tanks i Norden med publikation m Sigurd Allern i ett specialnummer i den danska tidskriften Politik [2016] c) PR, journalistik, politik och demokrati. Här har jag bl a studerat lobbyism som politisk påtryckarmakt och det framväxande journalistiska samarbetes betydelse för att avslöja korruption inom internationella företag. Inom området politisk kommunikation har vi samarbetat i ett nordiskt nätverk av forskare.

Visa mer

Pågående forskning

Under sommaren 2019 avslutade jag tillsammans med Sigurd Allern arbetet med boken "Källkritik! Journalistik i lögnens tid" (som vann Studentlitteraturs hederspris för kurslitteratur (2019). I juli 2020 publicerades artikeln The Role of Think Tanks in the Swedish Political Landscape, skriven tillsammans med Sigurd Allern och del i ett nordiskt temanummer om tankesmedjor i Scandinavian Political science. Mitt arbete med studier av svenska tidningars rapportering om Förintelsen samt Dagens Nyheters rapportering om de tyska koncentrationslägren, ledde till publiceringen av artikeln As the Holocaust escalated, the Swedish press fell silent under våren 2020. Arbetet med studien om Förintelsen och svenska mediers rapportering fortgår. Under våren 2020 har jag också färdigställt en studie om namnpublicering av gärningspersoner inom brottsjournalistiken för Institutet för mediestudier. Publicering skedde sommaren 2020. Jag har också uppdaterat ett kapitel om brottsjournalistikens olika roller för en ny antologi om rättspsykologi som publiceras 2021. Tillsammans med Sigurd Allern har jag avslutat en ny studie om svenska tankesmedjor som ingår i ett nordiskt projekt och publicerats i ett specialnummer av Scandinavian Political Studies. Ytterligare ett annat kapitel om perspektiv inom politisk journalistik i Sverige som del av en jämförande artikel tillsammans med andra nordiska forskare är publicerad (2021) i en nordisk antologi. En artikel om korruptionsskandaler i de nordiska länderna och förhållandet till olika mätningar av korruption, är skriven ( tillsammans med Sigurd Allern) och publicerad i en ny italiensk vetenskaplig tidskrift Etica Publica. Tillsammans med Sigurd Allern har vi bearbetat en tidigare rapport om svängdörrarna mellan lobbyismen och politiken utgiven inom det sk Klassprojektet, Katalys, som nu är publicerad som ett kapitel i boken "Klass i Sverige" (2021). I februari 2021 publicerade Liber andra upplagan av Handbok i rättspsykologi där jag skrivit ett kapitel "Medierna och brottsjournalistiken".

Visa mer

Artiklar med Ester Pollack