Bakgrund

Professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Disputerade 2000-11-30 vid Stockholms universitet/JMK på avhandlingen Kameran i krig. Den fotografiska iscensättningen av Vietnamkriget i svensk press.

Visa mer

Forskningsinriktning

Min forskning berör en rad olika forskningsfält, framför allt visuella kulturstudier, American studies, medier och globalisering, nyhetsjournalistik, politisk kommunikation samt kris- och konfliktkommunikation. Den omfattar också ett brett spektrum av olika medietyper såsom dagspress, populärpress, reklam, TV och Internet med fokus på visuella praktiker och bilders betydelse och verkningskraft.

Visa mer

Pågående forskning

Mitt huvudsakliga forskningsområde under senare år omfattar Internet och nya social medier, globalisering, medborgarjournalistik samt mediernas politiska makt och betydelse för artikuleringen av minne och historia. Forskningsfrågorna är inriktade på hur en framväxande deltagande mediekultur utmanar den traditionella journalistikens praktiker och former och, i förlängningen, samhällets demokratiska processer. Pågående projekt är en monografi som undersöker hur bilder och visuella praktiker i en post-11 september global visuell kultur har använts för att befästa men också utmana geopolitisk makt; samt den VR-finansierade (2011 – 2013) studien I-Witnessing: Global Crisis Reporting Through the Amateur Lens (tills. m. Mervi Pantti).

Visa mer

Artiklar med Kari Andén-Papadopoulos