Bakgrund

Anja Hirdman är professor och verksam som lektor vid JMK. Hon har en fil.mag i idéhistoria och doktorerade i journalistik med avhandlingen Tilltalande bilder. Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fibaktuellt, 2002.

Visa mer

Forskningsinriktning

Min forskning rör sig huvudsakligen inom det kulturkritiska fältet och berör skilda medietyper som digitala plattformar, television, dagspress, populärpress och reklam. Mitt forskningsintresse rör främst populärkultur och hur olika mediers teknologiska och formmässiga förutsättningar, berättartekniker, samverkar med innehåll och genrekonventioner. Jag är också intresserad av den visuella kommunikationens betydelse för en förståelse av medieutbud och representationer av genus och klass. I flera arbeten har jag analyserat olika mediers affektiva, eller känslomässiga dimensioner där jag sammanför både affekt-och kognitionsstudier, socialpsykologi samt mediumteori med frågor om hur betydelse skapas, vad som ska beröra oss och hur. Detta har även inbegripit närmare studier av specifika känslor och känslouttryck, som skam, empati, tårar, avsmak och kroppens speciella betydelse för reality genrens autenticitetsanspråk.

Visa mer

Pågående forskning

Min pågående forskning undersöker digitala medier som olika affektiva rum vilka lockar och aktiverar såväl vårt nervsystem som vårt associativa tolkande. Här analyseras den medierade kommunikationens särdrag och dess relation till annan social och interpersonell kommunikation. Mitt intresse rör de mångfacetterade och komplexa relationer mellan kroppar och teknologi, mellan berättartekniker och känslor som utgör mediala socialiteten. Detta inbegriper även närmare studier av specifika känslor och känslouttryck, som skam, empati, tårar, avsmak och kroppens speciella betydelse för icke-fiktionens autenticitetsanspråk.

Visa mer