Yvonne Andersson

Yvonne Andersson är för närvarande inte anställd vid institutionen.

Bakgrund

Disputerade i journalistik 2009 vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK) Stockholms universitet, med avhandlingen Mellan lag och moral. Civil olydnad och militanta veganer i fyra svenska dagstidningar åren omkring millennieskiftet. Hon har sedan dess undervisat vid Institutionen för mediestudier (IMS) på olika nivåer och många olika kurser. För närvarande arbetar Yvonne som forskare och forskarassistent inom projektet Existential Terrains, vilket leds av docent Amanda Lagerkvist vid IMS.

Visa mer

Forskningsinriktning

Ett forskningsintresse som genomsyrat mycket av Yvonnes forskning är etik, hur normer och värderingar konstrueras, konsekreras eller problematiseras. Detta stod särskilt i fokus för avhandlingen (2009) där ett urval svenska dagstidningars förhållningssätt till civil olydnad analyserades. Här visades hur veganism och aktioner till förmån för djurens rätt fördömdes och kriminaliserades i betydligt högre utsträckning än motsvarande aktioner gällande andra etiska frågor. Etiska aspekter har även stått i fokus i senare studier av representationen av Hitler och nazismen i nutida dagspress (2012) samt cancerbloggar (2012). Där efter har forskningen mer riktats in på digitala, sociala medier, hälsa och existentiella frågor. En analys av fitness-bloggar ur genusperspektiv har publicerats (2015 i Hirdman & Kleberg). Studien av cancerbloggarna är under uppföljning men nu inkluderas även hur människor använder olika teknologier för att registrera och mäta olika aspekter av den egna kroppens aktivitet och funktioner, s k self-tracking devices. Utöver de cancersjuka kommer även människor vilka av andra skäl valt att använda denna teknologi (t ex the Quantified Self) intervjuas. Tillsammans ingår studierna i projektet (B)logging through an existential crisis med det övergripande syftet att belysa och diskutera de existentiella dimensionerna av att blogga och logga självet.

Visa mer