Den granskande makten

Institutionsidentitet och rättsnarrativ i SVT:s Uppdrag granskning

Project

Tidsperiod: 2011 – 2016

Forskningsområden
Journalistik

Beskrivning

SVT:s Uppdrag granskning ett av de mest högprofilerade TV-program som specialiserat sig på uppgiften att granska makten. Programmet kommer i den egenskapen att studeras som en fallstudie inom forskningsområdet journalistik och makt. Studien inriktar sig på att undersöka betydelseskapandet i programmets rättsnarrativ.

Uppdrag granskning granskar makt, men vilken makt? Vart riktar man strålkastarljuset och vart riktar man det inte? Vilka makthavare granskas? Vilken typ av maktmissbruk eller missförhållanden handlar granskningarna om, inom vilka problem- och samhällsområden görs de?

Journalistisk granskning av makt utgör också ett sätt på vilket det demokratiska samhället hanterar vissa typer av överträdelse, skuld, ansvar och ställande till svars. Uppdrag granskning kan i det sammanhanget ses och undersökas som en social institution som agerar inom det rätts-moraliska området. Reportrar identifierar överträdelser, leder i bevis, intervjuar offer och vittnen, ställer överträdare till svars samt initierar diskussioner kring rättvisa, moral och samhällsansvar. Avhandlingen undersöker hur granskningarna konstruerar journalistisk identitet samt formerar, reproducerar och legitimerar journalistikens egen makt och positionerar den institutionellt då granskningarna presenteras i formen av ett rättsnarrativ.

Det empiriska undersökningsmaterialet utgörs dels av en kvantitativ innehållsanalys av Uppdrag gransknings samtliga program mellan 2001-2014, och dels av en narrativ analys av fem utvalda program. Dessutom ingår i studien intervjuer med journalister i syfte att ge perspektiv på deras egna tankar, reflektioner och åsikter om journalistik och makt. Hur ser journalisterna själva på sitt uppdrag och hur uppfattar de makten de granskar och den egna makten?

Ambitionen är att låta avhandlingen utgöra ett bidrag till den fortlöpande diskussion om mediernas makt och förhållande till makt som efterlyses i demokratiutredningen SOU, 2000:1 ”En hållbar demokrati”.

Visa mer

Detaljer